Maatschappelijk

Ga terug

Maatschappelijk

Zorg en Cultuur

Visie

De maatschappelijke kracht van Edam laat zich zien in de verbinding tussen mensen en hun leefomgeving. De samenleving heef t een sterke eigen kracht, dat laat het brede scala aan actieve verenigingen zien. De cultuur en historie spelen daarin een belangrijke rol, en moet dat ook blijven doen. Uitgangspunt is het zoeken en creëren van samenhang. Samenhang tussen mensen en hun omgeving, samenhang tussen voorzieningen en gebruikers, en samenhang tussen het verleden, het heden en de toekomst.

Er wordt gestreefd naar een centrum waarin men er voor elkaar is. Daarvoor wordt samengewerkt met het actieve bedrijfs- en verenigingsleven. Kansen op plekken die er nu al zijn worden aangegrepen om bij te dragen aan gezondheid en leefbaarheid.

Vergrijzing is een belangrijke trend waar aandacht voor moet zijn. Een steeds groter deel van de bevolking is op oudere leeftijd. Dat vraagt extra inzet op het gebied van bereikbaarheid, toegankelijkheid en voorzieningen.

Ideeën en toekomstambities

 • De Singel en de Burghwal zijn uitstekende locaties waar nog beter gebruik van gemaakt kan worden om ontmoetingsplaatsen te vormen.
 • Entrees van winkels en voorzieningen en de openbare ruimtes zouden zoveel mogelijk gelijkvloers moeten zijn voor de toegankelijkheid van mindervaliden.

Welke invloed heeft de wijziging in onze maatschappij op onze openbare ruimtes, verkeer, economie en onze woonomgeving?

Relaties en verbindingen

Openbare Ruimte

Ga terug

Openbare Ruimte

Inrichting, Structuur en Kwaliteit

Visie

Voor de structuur, inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad, is de historie van Edam bepalend. Edam zou Edam niet zijn zonder de herkenbare straatprofielen, de bijzondere pleinen en de grachten door het centrum. Deze, en andere structurerende vormen die de openbare ruimte van het historische centrum van Edam aan neemt, moeten in hun eenheid, identiteit en karakter worden behouden en worden versterkt. In de toekomst moeten herinrichtingen, onderhoud en beheer van de openbare ruimte als kans worden aangegrepen om met (cultuur)historisch besef de leefomgeving van Edam in samenhang te beschouwen en de toekomstige openbare ruimte daar naar vorm te geven.

Pleinen kunnen op een multifunctionele manier worden gebruikt. Evenementen, parkeren, terrasjes en een hoogwaardige verblijfplaats kan allemaal op hetzelfde plein. Tijd- en seizoensgebonden gebruik is een handvat om mogelijkheden te verkennen.

Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte vormt de leidraad voor (grote) werkzaamheden in de openbare ruimte.

Ideeën en toekomstambities

 • (Extra aandacht voor beheer en onderhoud van de belangrijkste straten.
 • Relatie/verbinding met het water versterken; museumhaven, meer aanlegplekjes, betere regulering aanmeren
 • Dwaalmilieu creëren door gebruik van steegjes
 • Creëren, accentueren en benadrukken entrees: via de Balkenhaven (brug), aanlichten van bruggen, bastion in bestrating herkenbaar maken.
 • Veilige route naar scholen
 • Openbare toiletvoorziening busstation

Welke invloed heeft de wijziging in onze openbare ruimte op onze woonomgeving, maatschappij, verkeer en de economie?

Relaties en verbindingen

Wonen

Ga terug

Wonen

Doelgroepen en Woningbehoefte

Visie

Edam is een gewilde woonplaats voor allerlei doelgroepen. Senioren, starters, mensen van binnen en buiten de gemeente, voor velen is het historische karakter en de gezelligheid van de binnenstad van Edam aantrekkelijk. Het voorzien in woningbehoefte van inwoners van onze gemeente heeft prioriteit. Doorstroom van bewoners binnen Edam gebeurt momenteel weinig. Het aanbod van kleinere gelijkvloerse woningen waar starters en senioren naar op zoek zijn is beperkt. Mensen wonen daardoor lang in hun eengezinswoning en er is weinig dynamiek in de woningmarkt. Het centrum van Edam is bij uitstek geschikt om ook kleinere woningen te realiseren in de vorm van appartementen. Het mengen van woonvormen leidt tot gemengde doelgroepen. Deze verscheidenheid van mensen vergroot de leefbaarheid en versterkt de vitaliteit van Edam. Duurzaamheid is belangrijk, met name innovatieve oplossingen die zonder of met zeer beperkte aantasting van het stadsgezicht voor verduurzaming van woningen zorgen.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige woningvoorraad.

Ideeën en toekomstambities

 • Het combineren van wonen en werken levert meerwaarde op: sociale controle, bedrijvigheid en levendigheid. Wonen boven winkels en bedrijfsruimte van kantoorsector of creatieve sector.
 • Van senioren, jonge starters en gezinnen is de woonwens kenbaar gemaakt, de ambitie is om de verschillende doelgroepen een plek te hebben in Edam, door bijvoorbeeld levensloopbestendige appartementen en diversiteit in aanbod.

Welke invloed heeft de wijziging in onze woonomgeving op de economie, openbare ruimte, maatschappij en op het verkeer?

Relaties en verbindingen

Economie

Ga terug

Economie

Detailhandel en Horeca

Visie

Uitgangspunt is dat de mensen die in Edam wonen, leven en werken de belangrijkste doelgroep zijn voor de economische sector van het centrum van Edam. We willen dat bewoners in eigen stad (blijven) kopen, ondernemers moeten daar op inspelen. Er wordt aan revitalisering gewerkt door diversiteit in horeca en detailhandel toe te juichen. Diversiteit is denkbaar in vernieuwende, moderne concepten, het bieden wat nog niet geboden wordt, en balans tussen kleinschaligheid en publiekstrekkers. We willen een aantrekkelijk ondernemersklimaat met bedrijfsruimtes met verschillende formaten en functionaliteiten. Daarbij zouden de ondernemers die al in Edam actief zijn ook gefaciliteerd moeten worden om hun bedrijven aantrekkelijker en beter te maken. Uitgangspunt is het ondernemen in nabijheid. Samenwerking en aanvulling op branches en concepten werkt versterkend voor het gehele ondernemersklimaat binnen Edam. Met het oog op vergrijzing is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van winkels met aanbod van dagelijkse boodschappen van groot belang. Edam moet iets bieden voor de verblijfstoeristen die Edam te voet of te fiets bezoeken. Versterking van activiteiten en voorzieningen helpt daarbij en we kunnen de verbinding met het water beter benutten.

We moeten de bewegwijzering voor de bezoeker verbeteren.

Ideeën en toekomstambities

 • Versterken voorzieningen en het historisch karakter van het centrum om zo meer de ‘niche-bezoeker’/verblijfstoerist naar de stad te trekken.
 • profileren van de stad door Edam als merk te gebruiken (city branding)
 • ’t IJe (er)vaarbaar maken
 • Handhaven: zwaar verkeer buiten de vesting.
 • Het gebouw van het voormalig postkantoor vraagt om een nieuwe functie met levendigheid en bedrijvigheid, mogelijk zijn Edammer ondernemers geïnteresseerd om hier een terras of activiteit te houden.
 • Buitenruimte aan gevels benutten voor horeca door kleinschalige terrasplaatsen en inzetten op verbinding met het water.

Welke invloed heeft de wijziging in de economie op het verkeer, de woonomgeving, de openbare ruimte en op de maatschappij?

Relaties en verbindingen

Verkeer

Ga terug

Verkeer

Parkeren en Infrastructuur

Visie

Het centrum van Edam wordt gebruikt door bewoners, winkelend publiek en bezoekers. De ruimte voor gemotoriseerd verkeer is beperkt. Dit verkeer krijgt dus zoveel mogelijk een plaats aan de randen van het centrum, binnen enkele minuten loopafstand.

In de stadskern rond het Damplein wordt gestreefd naar een ‘auto te gast’ inrichting. Winkelend publiek maakt gebruik van een kortparkeervoorziening op korte afstand. Aan de randen van het centrum is ruimte voor langdurig parkeren voor bewoners en bezoekers. Groepen starten vanuit een vaste in- en uitstaplocatie, de bussen parkeren vervolgens op een geschikte locatie op afstand van het centrum. Hiermee ontstaat in de toekomst een veilige, prettige en kwalitatief hoogwaardige omgeving voor alle gebruikers.

De verkeerscirculatie wordt geregeld met éénrichtingsverkeer op de Nieuwehaven, Voorhaven en Achterhaven. Sluipverkeer door het centrum is ongewenst.

In de kern van Edam streven wij naar meer veilige ruimte voor voetgangers en fietsers. Fiets parkeren moet gefaciliteerd worden.

Op de langere termijn kan met een duidelijk verwijssysteem iedere doelgroep naar de geschikte plaats worden verwezen.

Ideeën en toekomstambities

 • wandelgebied Damplein tot aan de Baanbrug
 • pleinen als multifunctionele verblijfsplaats voor wandelaars/fietsers en seizoensgebonden gebruik.
 • Parkeerlocatie Singelweg ontwikkelen
 • Parkeer- en verkeerverwijssysteem verbeteren
 • in- en uitstaplocatie voor bussen en bus parkeren elders.
 • Parkeerterreinen bij Boon en Grote Kerk optimaliseren.
 • Fiets parkeren in de steeg achter het voormalig Stadhuis, gefaciliteerd en bewaakt.

Welke invloed heeft de wijziging in het verkeer op onze economie, woonomgeving, openbare ruimte en onze maatschappij?

Relaties en verbindingen