Ga terug

Welke invloed heeft de wijziging in onze woonomgeving op de economie, openbare ruimte, maatschappij en op het verkeer?

Bewoners in Edam hebben ook een bepaalde winkelbehoefte. Ondernemers en bewoners vormen samen een dynamisch deel van de samenleving en houden elkaar in stand. Bewoners hebben behoefte aan kleinschalige detailhandel en prefereren hoogwaardige en lokale producten die passen bij Edam als stad.

In Edam wonen ook veel ondernemende mensen. Er liggen kansen in het combineren van wonen en werken op verschillende locaties. Woonvriendelijk werken is mogelijk door (vaak kleine of gedeelde) ruimte te bieden voor creatieve functies of kantoorfuncties. Zo kan aan beginnende of zelfstandige ondernemende bewoners een kans geboden worden iets moois op te bouwen, terwijl anderen kunnen wonen op een levendige en bedrijvige plek.

Uitgangspunt is een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat. Het streven is een hoogwaardig en veilig leef-, woon- en werkmilieu te bereiken, dat duurzaam van kwaliteit is. Dit betekent investeren in ruimtelijke kwaliteit, aandacht voor bestaande wijken, uitgaande van een levensloopbestendige, veilige, schone en duurzame leefomgeving. Een belangrijk onderdeel van kwaliteit is een goede stedenbouwkundige samenhang binnen de historische context. Ruimtelijke ontwikkelingen voegen zich naar de historische opbouw van de omgeving.

In het centrum grenzen de voorgevels vaak aan de openbare weg. Het uitgangspunt is om ruimte te laten voor de (privé) stoepen door de voetgangers uit te nodigen in het hele straatprofiel. De straat wordt ingericht zodat voetgangers en fietsers er gebruik van kunnen maken en de auto er te gast is.

Verbinding en samenwerking in de maatschappij uit zich onder meer in zorg voor elkaar. Door in Edam te werken aan een mengeling van doelgroepen ontstaat er sociale samenhang en controle. Op deze manier wordt gestalte gegeven aan een woonzorgcombinatie, waarbij voor de ouderen zorg aan huis mogelijk is. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn de standaard, met hulp waar nodig. Wonen in Edam moet levensloopbestendig zijn. Dat betekent dat er plaats moet kunnen zijn voor starters, doorstromers, gezinnen en senioren.

Verenigingen in Edam zijn het cement in de samenleving. Het verenigen van mensen en activiteiten vergroot de leefbaarheid en is van groot belang. Hiervoor is ook in de toekomst steun en waardering en hebben overheid en burgers de taak om samen te werken aan gezamenlijke doelen.

We moeten inzetten op een balans tussen rust en privacy, en levendigheid en bedrijvigheid.

Om van het centrum van de stad een aantrekkelijke en veilige woonomgeving te maken moet er ingezet worden op een situatie waar de auto te gast is. Om het verkeer te verminderen is het de wens om de auto aan de rand van de stad te houden. De bewoner wordt daarom gevraagd naar de bereidheid om auto’s op afstand te parkeren. Het gaat dan om een loopafstand van ongeveer 5 tot 10 minuten voor alle tweede en derde auto’s die bij een adres horen. Bezoekers van Edam moeten ook buiten de vesting hun auto kunnen parkeren, en via een aantrekkelijke, goed aangegeven wandelroute het centrum in kunnen lopen.

Met de toekomstige ontwikkeling van het Korsnäss terrein kan de Baanstraat een drukke plek worden. Uitgangspunt is dat gewaakt wordt dat deze straat niet overbelast wordt, en onderhoud krijgt dat past bij het gebruik.

Met de ingezette energietransitie moeten we richten op duurzame oplossingen voor mobiliteit van inwoners, bijvoorbeeld elektrische deelauto’s die bewoners van meerdere woningen kunnen gebruiken. Op deze manier wordt goed omgegaan met de schaarse ruimte.