Ga terug

Welke invloed heeft de wijziging in onze openbare ruimte op onze woonomgeving, maatschappij, verkeer en de economie?

Uitgangspunt is een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat. Het streven is een hoogwaardig en veilig leef-, woon- en werkmilieu te bereiken, dat duurzaam van kwaliteit is. Dit betekent investeren in ruimtelijke kwaliteit, aandacht voor bestaande wijken, uitgaande van een levensloopbestendige, veilige, schone en duurzame leefomgeving. Een belangrijk onderdeel van kwaliteit is een goede stedenbouwkundige samenhang binnen de historische context. Ruimtelijke ontwikkelingen voegen zich naar de historische opbouw van de omgeving.

In het centrum grenzen de voorgevels vaak aan de openbare weg. Het uitgangspunt is om ruimte te laten voor de (privé) stoepen door de voetgangers uit te nodigen in het hele straatprofiel. De straat wordt ingericht zodat voetgangers en fietsers er gebruik van kunnen maken en de auto er te gast is.

Voor verschillende doelgroepen is het belangrijk om de locaties en voorzieningen in het stadscentrum te kunnen betreden. Toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte voor mensen met een beperking is een onderwerp waar gemeente en maatschappij in samenwerking mee aan de slag moeten.

De vesting van Edam is een kans om de cultuurhistorie tot uiting te laten komen door deze route meer prominent te maken en te voorzien van informatiepunten waar de geschiedenis en de monumentale waarde wordt uitgelegd. Een goede bewegwijzering voor wandelaars van binnen en buiten de regio maakt het interessant om de vesting beter te maken.

Voor het beheer van voorzieningen worden de mogelijkheden bekeken om dit te laten doen door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

De openbare ruimte en het verkeer zijn onlosmakelijk verbonden. Wegen, paden, stoepen en pleinen worden gebruikt door alle vormen van verkeer en zouden daarom logisch moeten worden ingericht. Een duidelijke uitstraling van de straatprofielen moet het vanzelfsprekend maken welke ruimte voor auto’s, fietsers en voor voetgangers is. Hierbij is het doel dat de auto te gast is, en dat een duidelijk straatbeeld een overdaad aan bebording overbodig maakt.

Het gewenste verkeersgedrag vloeit vanzelfsprekend voort uit de manier waarop de openbare ruimte is ingericht en passend is bij de historische kern.

Bij voorkeur wordt in de binnenstad gefietst en gewandeld, daarvoor moet het fiets parkeren wel worden gefaciliteerd op een goede veilige plek.

De uitstraling van ondernemingen is belangrijk in het centrum. Er moet balans zijn tussen het historische en het economische karakter.

Reclame-uitingen en uitstalling kunnen passen bij kwaliteit van historische kern. Ondernemers en gemeente moeten met elkaar blijven zoeken naar een goede manier om toekomstbestendige ondernemingen te hebben zonder het historische uiterlijk van de omgeving te verliezen. Ook de pleinen zijn plaatsen waar kansen benut moeten worden, bijvoorbeeld door ruimte te maken voor terrassen.

De Dam is een kansrijke locatie in Edam, hier kan worden ingezet om een beter centraal punt te worden van hogere kwaliteit. Ideeën daarvoor zijn het goed aangeven van de Dam als centrale plek, het zorgen voor een makkelijke mogelijkheid om de Dam op te lopen en het steunen van het gebruik van de Dam als verblijfsplek.

Een goed onderhouden stad trekt bezoek en aandacht. Er is ruimte voor verbetering in het onderhoud van de openbare ruimte, daarop moet worden ingezet om ook de economie te steunen.