Ga terug

Proces

In het coalitieakkoord is aangegeven dat het, in lijn met de verschillende ontwikkelingen in dit gebied, wenselijk is om samen met bewoners, ondernemers en verenigingen te werken aan een integrale centrumvisie waarin onder andere de thema’s verkeer en parkeren, horeca en detailhandel, openbare ruimte en toerisme aan bod komen. Bovendien bestaat er de wens om procesmatig invulling te geven aan het gedachtegoed van de Omgevingswet.

Er heerst een grote betrokkenheid onder bewoners van het centrum, ondernemers in horeca en detailhandel in de binnenstad van Edam en van verenigde groepen (zoals Oud-Edam, Ondernemersvereniging, Seniorenraad). We benutten de betrokkenheid om een integrale visie voor het centrum van Edam te maken. Op 21 juni 2018 is daarom een bijeenkomst belegd met de verschillende stakeholders. Van die avond is een verslag gemaakt. Het heeft de basis gevormd voor verdiepende gesprekken met de verschillende stakeholders. Alle opgehaalde informatie heeft input gevormd voor deze integrale visie voor het centrumgebied van Edam. De verslagen van de verdiepende gesprekken en de avondbijeenkomsten zijn te vinden in de participatienota.

De gemeente heeft als rol alle belangen zo goed mogelijk af te wegen en te handelen naar het algemeen belang. Het is onmogelijk om alle wensen in vervulling te laten gaan. Deze visie is daar de weerslag van. Het proces is niet ten einde op het moment dat de gemeenteraad de in samenwerking opgestelde visie vaststelt. Dat is het startpunt van de fase van realisatie. Wanneer het proces is geslaagd herkent iedere stakeholder zich in het resultaat en kunnen we samenwerken aan het vervolmaken van de visie.