Ga terug

Leeswijzer

Visie Edam Vitaal is opgesteld door integrale afwegingen te maken tussen vijf verschillende thema’s die samen de leefomgeving in het stadscentrum van Edam vormen. De visie moet de verbinding vormen tussen de stakeholders in de samenleving en de gemeente. Het vormt de rode draad van de beleidsuitgangspunten van de gemeente en de actuele inbreng in het participatieproces. De visie is opgesplitst in een onderdeel per thema, met visie en ook daarbij passende out-of-the-box ideeën en toekomstambities. Ieder thema is vervolgens afgewogen tegen de andere thema’s om zo te komen tot de integrale afweging. Als sluitstuk is een conclusie opgesteld waarin de belangrijkste gedeelde waarden en uitdagingen zijn toegelicht met daarin ook de visie op het versterken en ontwikkelen. Verschillende deelprojecten vormen daar een onderdeel van en zijn, op korte of lange termijn, een manier om bij te dragen aan het revitaliseren van het centrum van Edam.

Naast deze visie wordt ook de participatienota beschikbaar gesteld. Dit vormt de inhoudelijke verslaglegging van het participatieproces. Iedere stakeholder die heeft bijgedragen aan dit proces zou daarin zijn inbreng moeten kunnen herkennen. Het is ook voor de besluitvorming van belang om te kunnen zien wat er is ingebracht, en hoe dat uiteindelijk is meegenomen en vertaald tot een streven in het algemeen belang. Daarbij geldt nogmaals dat niet iedere wens in vervulling kan gaan, maar dat het belang achter de wens gehoord wordt en in de afweging is meegenomen.

Deze visie is nadrukkelijk geen vervanging van vastgesteld beleid en regelgeving. Belangrijke documenten die van toepassing zijn op ontwikkelingen in dit gebied zijn onder andere:

  • Detailhandelsstructuurvisie 2018
  • Toeristische visie 2015
  • Erfgoedverordening gemeente Edam-Volendam 2018
  • Bestemmingsplan beschermd stadsgezicht Edam 2017
  • Woonvisie 2017 - 2021
  • Duurzaamheidsagenda 2018 - 2022
  • Verkeersplan Edam-Volendam 2018
  • Visie en Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR)
  • Nota Sociaal Domein 2018
  • Cultuurnota 2018