Ga terug

Conclusie

Edam Vitaal: Integrale Toekomstvisie

Er zijn veel gedeelde doelen in het centrumgebied. Zo streven wij met elkaar naar een binnenstad van Edam waar het prettig is om te wonen, winkelen en verblijven. Om dat mogelijk te maken vinden we het belangrijk dat het verkeer duidelijk en veilig is, dat langzaam verkeer de prioriteit krijgt in het centrum en de auto te gast is.

We vinden het belangrijk dat Edam een levendig economisch klimaat heeft, waarin de (startende) ondernemer kansen krijgt en kan creëren. De binnenstad is een plaats waar verschillende doelgroepen kunnen wonen. Jonge starters, gezinnen en senioren willen graag een plekje in dit gebied. Dat kan mogelijk gemaakt worden door bij toekomstige ontwikkelingen te denken aan een diversiteit in het woningaanbod; groot en klein, meerdere etages en gelijkvloers, grondgebonden of boven een winkel of bedrijfsruimte.

De cultuurhistorische uitstraling in het centrum is een unieke waarde die ook in de toekomst onderdeel moet zijn van de stad. Met monumenten en erfgoed moet worden omgegaan op een vooruitstrevende manier die recht doet aan de geschiedenis. We streven naar een situatie waarin we ontwikkeling mogelijk kunnen maken met respect voor het verleden. We blijven zoeken naar innovatie in duurzaamheid en kwaliteit van leefomgeving voor toekomstige generaties.

Edam verdient een openbare ruimte die past bij haar geschiedenis. Een prettige buitenruimte van hoge kwaliteit draagt bij aan de leefbaarheid van het stadscentrum. Met ieder grootschalig onderhoudsproject wordt het er veiliger, wordt de uitstraling beter, en kiezen we voor een eenduidige passende stijl. In samenwerking met de burgers grijpen we de kansen aan die zich voordoen om pleinen en straten op te waarderen en een betere verblijfplaats te maken. Bij ieder onderhoudsproject houden we rekening met de vorderingen in de energietransitie en duurzaamheid. We nodigen initiatiefnemers uit om ideeën die bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte en de verbinding met het water samen uit te werken.

Maatschappelijke samenhang tussen mensen en hun omgeving is een minder tastbaar thema, maar niet minder belangrijk. Er is fysieke ruimte beschikbaar voor maatschappelijke activiteiten en evenementen. Er is een sterk verenigingsleven in Edam voor allerlei doelen (sport, cultuur, erfgoed en monumenten, ondernemen en economie, theater, etc.). In de toekomst blijven we met elkaar inzetten op het vinden en onderhouden van positieve verbindingen. Verbindingen met elkaar, met de omgeving en de voorzieningen.

De leefbaarheid in het centrum krijgt een impuls door in samenhang in te zetten op alle verschillende thema’s. Een initiatief, project of idee wordt uitgewerkt op een integrale manier, waarbij gezocht wordt naar samenwerking. Een initiatief kan zo voordelig zijn voor meerdere stakeholders en een duurzame oplossing vormen voor meerdere thema’s in de leefomgeving. De kracht van Edam en de visie voor de toekomst is het inzetten op balans en evenwicht.

Gemeente Edam-Volendam verbindt, communiceert en ontwikkelt voor het algemeen belang met als doel Edam Vitaal.

Herontwikkeling Hoogstraat

Op de locatie van de Hoogstraat wordt gewerkt aan een passende herontwikkeling. Met kaders die passen bij deze visie wordt een aanbesteding voorbereid. We onderzoeken manieren om ontwikkelaars te verleiden om een plan te maken dat zo goed mogelijk past bij de gedeelde doelen van gemeente en maatschappij.

We staan open voor betrokkenheid van de stakeholders bij het maken van de plannen. In dit proces, dat afhankelijk is van veel factoren, wordt gestuurd op kwaliteit en snelheid. We werken toe naar een herontwikkeling waarin wonen, winkelen en werken een plek hebben en een positieve weerslag hebben op het centrumgebied.

Onderhoud Openbare Ruimte

De straten en pleinen van Edam zijn continu in onderhoud. Met de ingestoken ambitie voor de revitalisering van Edam is het van belang om ook hier extra op in te zetten. Het grootschalig onderhoud van verschillende straten wordt opgepakt, en daarbij zijn de uitgangspunten die gesteld zijn op kwaliteit en inrichting leidend.

We zetten in op het opwaarderen van straten en pleinen om ze beter toegankelijk, veiliger en aantrekkelijker te maken. We zetten in op het creëren van routes en netwerken door verwijzing met passende bebording voor bezoekers. We werken aan de verbinding met het water door passend onderhoud van kades en bruggen, en onderzoeken daarbij ideeën om op meer locaties de grachten een aantrekkelijke toegang te maken.

Parkeerterrein Singelweg

Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om het terrein aan de Singelweg beter geschikt te maken voor parkeren. Het is een goed gebruikte locatie bij evenementen die laat zien dat het mogelijk is om aan de rand van de stad te parkeren wanneer er binnen de vesting geen ruimte meer is.

Er wordt ingezet om op deze plaats de tijdelijke parkeerfunctie te versterken met respect voor het aanzicht van Edam. Het doel is om bezoekers een parkeerplaats te bieden op loopafstand van de winkels en horecavoorzieningen. Aanvullende mogelijkheden om hier een plek te bieden voor bewoners, campers en/of bussen worden besproken en onderzocht. Ook in dit traject zal de afstemming met de buurt een belangrijk aspect zijn.

Verplaatsing brandweer Edam

De locatie van de brandweer van Edam is van strategische waarde bij de herontwikkeling van de Hoogstraat. Door deze plek mee te nemen in de herontwikkeling kan het gebied integraal opgewaardeerd worden en kan in het hele terrein een kwaliteitsslag gemaakt worden. Daarnaast is het wenselijk de brandweer te hebben op een toekomstbestendige locatie met een goede ontsluiting. De huidige locatie, midden in de krappe binnenstad, is dat niet.

Er wordt een verkenning gedaan naar geschikte locaties. Brandweer en gemeente werken hierbij samen, zodat strategisch kan worden omgegaan met de wensen en eisen met betrekking tot brandveiligheid in Edam.

Uw initiatief!

Iedereen die in Edam woont, leeft, werkt, winkelt of anderszins actief is of dat wil zijn is welkom om bij te dragen aan de doelen die in deze visie zijn gesteld.

De gemeente pakt de rol van verbinder, netwerker en facilitator om in samenwerking met de samenleving te werken aan het verder ontwikkelen van Edam. Initiatiefnemers met hetzelfde doel zijn welkom om in gesprek te gaan en de mogelijkheden te verkennen.

In principe staan we positief tegenover ideeën die bijdragen aan het verwezenlijken van deze visie. Daarbij geldt nog wel het voorbehoud van de vastgestelde (beleids)regels en wetten, maar wanneer we met elkaar samenwerken in de uitwerking van de plannen is de kans groot dat we komen tot een plan dat werkt voor alle partijen.